Văn bản pháp quy


01

Số hiệu: 4441/VBHN-BLĐTBXH


Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc kỹ quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

02

Số hiệu: 73/2014/NĐ-CP


Sửa đổi , bổ sung Điều 29 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực...

03

Số hiệu: 55/2013/NĐ-CP


Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động