Tin tức


Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ ngày 09/4/2019 đến ngày 04/5/2019)

Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ ngày 09/4/2019 đến ngày 04/5/2019)

Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ ngày 09/4/2019 đến ngày 04/5/2019)

Chi tiết
Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ ngày 18/3/2019 đến ngày 08/4/2019)

Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ ngày 18/3/2019 đến ngày 08/4/2019)

Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ ngày 18/3/2019 đến ngày 08/4/2019)

Chi tiết
Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ ngày 22/02/2019 đến ngày 22/3/2019)

Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ ngày 22/02/2019 đến ngày 22/3/2019)

Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ ngày 22/02/2019 đến ngày 22/3/2019)

Chi tiết
Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ ngày 23/02/2019 đến ngày 12/3/2019)

Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ ngày 23/02/2019 đến ngày 12/3/2019)

Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ ngày 23/02/2019 đến ngày 12/3/2019)

Chi tiết
Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (28/12/2018 đến ngày 22/02/2019)

Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (28/12/2018 đến ngày 22/02/2019)

Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (28/12/2018 đến ngày 22/02/2019)

Chi tiết
Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ ngày 07/12/2018 đến ngày 31/12/2018)

Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ ngày 07/12/2018 đến ngày 31/12/2018)

Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ ngày 07/12/2018 đến ngày 31/12/2018)

Chi tiết
Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ ngày 08/11/2018 đến ngày 06/12/2018)

Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ ngày 08/11/2018 đến ngày 06/12/2018)

Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ ngày 08/11/2018 đến ngày 06/12/2018)

Chi tiết
Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ ngày 21/9/2018 đến ngày 04/10/2018)

Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ ngày 21/9/2018 đến ngày 04/10/2018)

Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ ngày 21/9/2018 đến ngày 04/10/2018)

Chi tiết
Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ ngày 05/10/2018 đến ngày 22/10/2018)

Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ ngày 05/10/2018 đến ngày 22/10/2018)

Cục Quan hệ lao động và Tiên lương cung cấp danh sách các doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động từ ngày 05/10/2018 đến ngày 22/10/2018

Chi tiết
Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ ngày 21/7/2018 đến ngày 20/9/2018)

Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ ngày 21/7/2018 đến ngày 20/9/2018)

Cục Quan hệ lao động và Tiên lương cung cấp danh sách các doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động từ từ ngày 21/7/2018 đến ngày 20/9/2018

Chi tiết