Tin tức


Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ ngày 21/7/2018 đến ngày 20/9/2018)

 Ngày: 03/10/2018 11:30:15 (GTM +7)

Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ ngày 21/7/2018 đến ngày 20/9/2018)

Thực hiện công bố các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện thuê lại lao động.
Cục Quan hệ lao động và Tiên lương cung cấp danh sách các doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động từ từ ngày 21/7/2018 đến ngày 20/9/2018 gồm:

 

1. Danh sách doanh nghiệp cấp phép cho thuê lại lao động: 19 doanh nghiệp

2. Danh sách doanh nghiệp gia hạn hoạt động cho thuê lại lao động: 01 doanh nghiệp

3. Danh sách giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động hết hạn (doanh nghiệp không thực hiện thủ tục gia hạn, cấp mới): 04 Giấy phép

 

Chi tiết xem File đính kèm